Laatste revisie: 01-05-2020

1. Wie wij zijn en hoe u contact kunt opnemen

Deze site is eigendom van:

Viking Office Europe B.V.
Columbusweg 33,
5928 LA Venlo,
Nederland

Kamer van Koophandel: 12066592

Deze site wordt beheerd in Nederland door VikingOffice Europe B.V. (hierna “Viking”, “wij”, “ons” en “onze” genoemd).

U kunt contact met ons opnemen via een van de onderstaande opties:

 • U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier
 • U kunt een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: eu-communications@vikingoffice.eu
 • U kunt ons bellen op: +77 326 50 00
 • U kunt ons schrijven op het volgende adres:
  European Communications
  Viking Office Europe
  Columbusweg 33
  5925LA Venlo
  Nederland

2. Door onze sites te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en dat u ermee instemt deze voorwaarden na te leven. Gebruik onze site niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

Onze site is bedoeld voor personen van 13 jaar of ouder. Bezoekers moeten goedkeuring hebben van hun ouders als ze jonger zijn dan 16 jaar. Wij behouden ons het recht voor om op een willekeurig moment een bewijs van goedkeuring van ouders te vragen. Bepaalde delen van onze site hebben mogelijk een leeftijdsbeperking die is gebaseerd op wat geschikt is om te bekijken voor bepaalde leeftijden, of wat wettelijk is toegestaan. Wanneer er leeftijdsbeperkingen gelden, is dit duidelijk aangegeven op de site en wordt u mogelijk gevraagd uw leeftijd te bevestigen voordat u doorgaat.

3. Er zijn andere voorwaarden die mogelijk voor u gelden

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

4. Wij hebben het recht deze voorwaarden te wijzigen

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. [Als er dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen wij proberen u hierover te informeren met een kennisgevingstermijn van 30 dagen of, indien minder, met een zo lang mogelijke kennisgevingstermijn.] OF [Wij kunnen u informeren over dergelijke wijzigingen via redelijke methoden, waaronder publicatie van de gereviseerde versie van deze voorwaarden op onze site. Wij zullen niet noodzakelijkerwijs wijzigingen of updates aan u mededelen. Bezoek deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen wanneer u de site bezoekt. U kunt zien wanneer wij deze voorwaarden voor het laatst hebben gewijzigd door te kijken bij de bovenstaande datum “LAATSTE REVISIE”.] U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer u onze site blijft openen en gebruiken, u hiermee aangeeft dergelijke wijzigingen te accepteren.

5. Wij hebben het recht wijzigingen aan te brengen aan onze site

Wij kunnen van tijd tot tijd onze site bijwerken en wijzigen zodat deze up-to-date is en in lijn met wijzigingen aan onze producten en om onze gebruikers de best mogelijke ervaring en relevante inhoud te bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en aard van de inhoud op onze site kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. [Wij zullen proberen om u met een redelijke kennisgevingstermijn te informeren over grote wijzigingen.]

Hoewel wij redelijke inspanningen doen om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties dat de inhoud op onze site correct, volledig of actueel is.

6. Wij hebben het recht om onze site op te schorten of terug te trekken

Wij garanderen niet dat onze site of eventuele inhoud hierop altijd of ononderbroken toegankelijk zal zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze volledige site of een deel daarvan opschorten, terugtrekken of beperken vanwege zakelijke of operationele redenen. Wij zullen proberen om u met een redelijke kennisgevingstermijn te informeren over een eventuele opschorting of terugtrekking. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor toegangsproblemen die u mogelijk ondervindt.

7. Gebruik van materialen op onze site

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze site en van de materialen (inhoud) die op onze site zijn gepubliceerd. Deze materialen zijn wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U moet ervan uitgaan dat auteursrecht van toepassing is op alles wat u ziet of leest op onze site. U mag de afbeeldingen en inhoud op onze site bekijken en gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commerciële gebruik. U mag afbeeldingen of inhoud op onze site niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor een licentie hebt gekregen van ons of onze licentieverleners. Eventueel onbevoegd gebruik van afbeeldingen en inhoud is mogelijk een schending van wetten op auteursrecht, handelsmerken of privacy, evenals reguleringen of verordeningen inzake communicatie. Wij garanderen niet dat uw gebruik van materialen op onze site geen schending vormt van de rechten van derden.

ONBEVOEGD GEBRUIK VAN DE SITE OF INHOUD VAN DE SITE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT EVENTUELE SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA DE SITE) KAN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN LEIDEN TOT FINANCIËLE SANCTIES EN ANDERE BURGERLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE SANCTIES, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT SANCTIES WEGENS SCHENDING VAN AUTEURSRECHT.

8. Door gebruiker gegenereerde inhoud

Wij bieden mogelijk functies op onze site waarmee u uw inhoud kunt delen met ons en andere gebruikers van onze site. Wanneer u inhoud deelt via de site, wordt uw inhoud mogelijk openbaar toegankelijk.

U verleent hierbij Viking en zijn gelieerde entiteiten een wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, permanent, onherroepelijk recht en licentie zonder vergoeding voor u:

(a) voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, aanpassen (waaronder maar niet beperkt tot bewerken, wijzigen, vertalen en opnieuw opmaken), afleiden, overdragen, weergeven en uitvoeren (openbaar of anderszins) van dergelijke inhoud in media die momenteel bekend is of hierna wordt ontwikkeld voor zakelijke doeleinden van Viking en/of zijn gelieerde entiteiten; en

(b) voor het verlenen van een sublicentie voor de voornoemde rechten op verschillende niveaus, voor zover maximaal is toegestaan volgens de geldende wetgeving.

De voornoemde licenties zullen geldig blijven na beëindiging van uw gebruik van onze site, zoals hieronder verder wordt uiteengezet.

Voor alle inhoud die u deelt via onze site, verklaart en garandeert u dat u beschikt over alle benodigde rechten om hiervoor licenties te verlenen en dat dergelijke inhoud voldoet aan alle geldende wetten, regels en reguleringen, en geen schending vormt of anderszins in strijd is met rechten inzake auteursrecht, handelsmerken, handelsgeheimen, privacy, intellectueel eigendom of andere rechten van derden, en dat deze inhoud vrij is van virussen en andere malware.

Verder doet u, voor zover wettelijk is toegestaan, onherroepelijk afstand van eventuele ‘morele rechten’ of andere rechten met betrekking tot toekenning van auteurschap of integriteit van materialen van alle gebruikersinhoud die u verzendt.

Wij vragen of stimuleren niet dat u inhoud verzendt die ideeën of suggesties bevatten met betrekking tot onze site, onze zakelijke activiteiten of de zakelijke activiteiten van onze gelieerde entiteiten. Als u ons ideeën of suggesties stuurt, ongeacht het onderwerp, hebben wij en onze gelieerde entiteiten geen verplichtingen betreffende dergelijke ideeën of suggesties en mogen wij deze voor alle doeleinden gebruiken.

9. Aanvaardbaar gebruik van onze site en gedragsregels

U mag onze site alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. Het volgende is niet toegestaan:

 • met opzet virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, spyware of andere computercode, bestanden of programma’s plaatsen die schadelijk zijn of de site binnendringen, of die zijn bedoeld om de werking van hardware, software of apparatuur te beschadigen of te kapen, of om het gebruik hiervan te bewaken;
 • proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site wordt gehost of een server, computer of database die aan onze site is gekoppeld;
 • het gebruik van onze site beperken of belemmeren (waaronder via hacken of defacing van een deel van onze site);
 • een deel van, gebruik van of toegang tot onze site reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins misbruiken;
 • een deel van onze site wijzigen, aanpassen, vertalen, decompileren, uit elkaar halen of hierop reverse engineering uitvoeren, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan onder de geldende wetgeving;
 • eventuele kennisgevingen over auteursrecht, handelsmerken of andere eigendomsrechten verwijderen van onze site of van materialen die afkomstig zijn van onze site;
 • framing of mirroring toepassen op een deel van onze site zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • een database maken door systematisch alle inhoud die toegankelijk is op onze site te downloaden en op te slaan;
 • een robot, spider, toepassing voor het doorzoeken/ophalen van sites of andere handmatige of automatische apparaten gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van onze site op te halen, te indexeren, te scrapen, hierop ‘datamining’ toe te passen of op enige wijze te reproduceren of misleiden zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiematerialen, junkmail, spam, kettingbrieven, piramideconstructies of beleggingsmogelijkheden of andere vormen van verleidingen publiceren;
 • essentiële, niet-openbare informatie publiceren over een persoon of bedrijf zonder dat u hiervoor de juiste bevoegdheid hebt.

Wanneer u onze site gebruikt en/of inhoud met ons deelt, is het ook verboden om het volgende te publiceren:

 • inhoud die lasterlijk is voor iemand;
 • inhoud die vulgair, kwetsend, hatelijk of opruiend is;
 • inhoud die smadelijk, beledigend, intimiderend of vernederend is voor iemand;
 • inhoud waarmee seksueel getint materiaal wordt gepromoot;
 • inhoud waarmee geweld wordt gestimuleerd;
 • inhoud waarmee discriminatie wordt gestimuleerd op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • inhoud waarmee rechten van derden worden geschonden, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrecht, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, publiciteitsrechten, privacyrechten en morele rechten;
 • inhoud waarmee illegale activiteiten of asociaal gedrag wordt gepromoot of gestimuleerd;
 • inhoud waarmee iemand wordt bedreigd, mishandeld of geïntimideerd of waarvan iemand boos of verontrust raakt;
 • inhoud die misleidend is of waarschijnlijk bedrieglijk is voor iemand;
 • inhoud waarmee u zich voordoet als iemand anders of waarmee uw identiteit of relatie met iemand onjuist wordt voorgesteld;
 • inhoud die reclame bevat of waarmee services of weblinks naar andere sites worden gepromoot;
 • inhoud waarmee een politieke agenda wordt gepromoot.

Wij melden dergelijke schendingen bij de betreffende wethandhavingsautoriteiten en wij zullen volledig meewerken met deze autoriteiten of volledig voldoen aan een gerechtelijk bevel waarin wij worden gevraagd of ons wordt opgedragen om uw identiteit bekend te maken. Wij behouden ons het recht voor om inhoud of materialen te wijzigen en te verwijderen of om links te annuleren wanneer wij dit nodig vinden.

Wij bewaken en modereren de inhoud en materialen die via onze site worden verzonden, maar wij zijn hiertoe niet verplicht en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor zaken in door gebruikers gegenereerde inhoud, waaronder (maar niet beperkt tot) eventuele fouten, laster, ontbrekende items, onjuistheden, obsceniteiten, godslastering, discriminatie of onnauwkeurigheden.

10. Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken zoals is uiteengezet in ons Privacybeleid.

11. Wij houden promoties en wedstrijden

Wanneer de kans wordt geboden om deel te nemen aan een promotie of wedstrijd, moet u aparte voorwaarden accepteren die zijn gerelateerd aan de specifieke promotie of wedstrijd.

12. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij een link plaatsen.

Wanneer onze site een link bevat naar andere sites en bronnen van derden, worden deze links alleen gegeven voor informatieve doeleinden. Wij hebben geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid, de beveiliging of de gebruiken van deze sites van derden. Deze links worden u alleen voor uw gemak aangeboden en hun vermelding betekent niet dat de inhoud op sites van derden betrouwbaar zijn of door ons worden goedgekeurd. Uw gebruik van sites en bronnen van derden is voor uw eigen risico.

Onze inhoud wordt mogelijk gehost op YouTube of andere sociale media. Deze sociale media hanteren hun eigen voorwaarden en privacybeleid, die afwijken van ons beleid. Wij hebben geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid, de beveiliging of de gebruiken van YouTube of andere sociale media.

13. Beperking van aansprakelijkheid

Wij bieden onze site alleen aan voor particulier gebruik. U gaat ermee akkoord onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor eventuele winstderving, verlies van klanten, bedrijfsonderbreking of gemiste zakelijke kansen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel verlies of schade van welke aard dan ook (waaronder maar niet beperkt tot directe-, indirecte- of gevolgschade/-verlies) die ontstaat als gevolg van toegangsproblemen of door het gebruik van de informatie in een van de materialen op onze site. Wij beperken of sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit indien dit onrechtmatig is. Dit omvat aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid door ons of door onze medewerkers, agenten of onderaannemers, en wegens fraude of frauduleuze misleiding.

14. Schadeloosstelling

U bent als enige verantwoordelijk voor een eventuele schending van uw verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden en voor de gevolgen van een dergelijke schending. U erkent dat wij en onze gelieerde entiteiten het recht hebben om schadeloosstelling van u te verlangen voor eventueel verlies dat een partij heeft geleden als gevolg van (a) uw gebruik of activiteiten in verband met onze site; (b) een eventuele schending van deze gebruiksvoorwaarden door u of via uw account; (c) een eventuele bewering dat gebruikersinhoud die u beschikbaar stelt of maakt via onze site een schending vormt van of anderszins in strijd is met auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, privacy, intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derden.

15. Informatie of klachten

Als u een vraag of klacht hebt over onze site of deze voorwaarden, neemt u contact met ons op via een van de opties die staan vermeld in sectie 1.

16. Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot of gebruik van onze site of een deel daarvan op elk moment beëindigen als u deze voorwaarden schendt of als wij een redelijk vermoeden hebben dat u deze voorwaarden hebt geschonden. Na een dergelijke beëindiging zal uw recht op toegang tot of gebruik van onze site onmiddellijk stoppen. Uw toegang tot en gebruik van onze site kan worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden vanwege beëindiging van uw toegang tot en gebruik van de site.

17. Scheidbaarheid

Indien een bepaling volledig of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar blijkt, zal die bepaling of een deel daarvan worden gescheiden van deze voorwaarden en niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

18. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en het bijbehorende onderwerp zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. U en wij komen samen overeen dat de rechtbanken van Nederland de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben.